EXAM kehitystyön tuloksia

Vuosi sitten puhuin EXAM-järjestelmästä ja tämän tulevasta kehitystyöstä yhdessä Tampereen ammattikorkeakoulun (nykyisin Tampereen korkeakouluyhteisö) kanssa osana EXAM-konsortion kehitystehtäviä. Nyt, poikkeustilasta huolimatta, uusimmassa EXAM-järjestelmän 5.2 versiossa tämän kehitystyön tuloksia voidaan nähdä tenttianalytiikan muodossa. Tavoitteenamme oli vuosi sitten luoda visuaalisesti miellyttävämpi, helpompi tapa koostaa raportteja ja tilastoja tenteistä tentaattorille, ja tämä johti ns. Tentin yhteenveto –näkymän kehitykseen. Tentin yhteenvedon lähtökohtana on ollut tarjota tentaattorille eli opettajalle hyvä kokonaiskatsaus tenttiin ja tätä varten ajattelu ns. yhteenvedon työpöydästä lähti liikkeelle. Tentin yhteenveto –näkymää kehiteltiin ja testattiin pitkin vuotta ja nyt tästä saatiin ensimmäinen tuotantoon soveltuva versio käytettäväksi.


Tentin yhteenveto –näkymä EXAM:ssa.

Tentin yhteenvedossa tentaattori eli opettaja näkee yhdeltä silmäykseltä tentin perustiedot, tietoja palautteista, kuvaajat arvosanoista ja pistemääristä sekä saa halutessaan tulosteena kysymysten pisteet. Perustiedoista tentaattori näkee nopeasti, milloin tentti on ollut auki, kuinka monta valituista kysymyspankin kysymyksistä on arvottu tai valittu tenttiin, ovatko kaikki suoritukset arvioitu ja kuinka pitkään keskimäärin opiskelijat ovat tenttiä tehneet. Tentaattori näkee palautteiden kohdalla, onko kaikki annetut palautteet luettu. Arvosanajakauma näyttää visuaalisesti, kuinka arvosanat jakautuvat suorittajien kesken. Tämän alla näkyy visuaalisesti, miten nämä annetut arvosanat asettuvat suhteessa tenttiin käytettyyn aikaan. Lopusta saa taulukkotiedoston tulosteena kysymyskohtaisista pisteistä. Näkymä tulee todennäköisesti hioutumaan tulevissa versioissa kehitystyön jatkuessa. Esimerkiksi alkuperäisessä määrittelyssä visuaalisia kaavioita oli enemmän jaettuna kahteen sarakkeeseen, jolloin tiedot näkyisivät tiiviimmin samassa näkymässä ilman tarvetta selata yhteenvetoa. Tällä kuitenkin päästään jo hyvin alkuun tenttijärjestelmän analytiikkatyökaluissa ja saadaan käyttäjiltä palautetta yhteenvedon toimivuudesta ja tarpeellisuudesta.

-Matias